Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Cím: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1844-ben Kolozsváron tartott, ötödik vándorgyűléséről

Title: About the fifth itinerant-assembly of the Hungarian doctors and natural scientists in 1844 at Cluj (Kolozsvár) D
[Letöltés]
Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának
Rovat: A modern orvostudomány története napjainkig
Kötet: 2015/10
DOI: 10.17107/KH.2015.10.75-85
Kulcsszavak:
Bolyai János, Engel József, Teleki József, Kolozsvár (Cluj)
Keywords:
János Bolyai, József Engel, József Teleki, Kolozsvár (Cluj)
Abstract:

The article is about the 5th itinerant-assembly of the Hungarian doctors and natural scientists in 1844 at Cluj (Kolozsvár). We communicate the program of the assembly and the list of participants. There is accentuated that János Bolyai, the great mathematician, was also invited. By this article we would like to justify that János Bolyai was invited


Úgy gondolom, hogy Kolozsvár tudományos élete múltjának is érdekes színfoltja az 1844. szeptember másodikától hatodikáig tartott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók V. Vándorgyűlése, amely az első Erdélyben tartott vándorgyűlés volt.

Magam Bolyai Jánostól „értesültem” erről a vándorgyűlésről, és ez indított arra, hogy kikutassam annak programját, illetve a részvevők névsorát. Gondoljunk csak arra, hogy a gyűlés idején 11 évvel vagyunk az EME (Erdélyi Múzeum Egyesület) megalakulása előtt, tehát nagyon értékes információ, hogy kik is vettek részt ezen a vándorgyűlésen. Különösen az érdekelt, hogy ki volt az a jövőbe látó, nagyműveltségű tudós, aki a „nagy elfelejtettségben” élő Bolyai Jánost meghívta erre a vándorgyűlésre! Tehát aki igenis felismerte Bolyai János korszakalkotó felfedezését, és lelkiismereti feladatának érezte, hogy az akkor még Domáldon lakó Bolyai Jánost meghívják erre a vándorgyűlésre. Sajnos eddig, nem sikerült megtalálni a meghívót, csak Bolyai János vázlatos válaszát a meghívására, így csak közvetett okoskodásokkal mondhatom ki, hogy Bolyai Jánost a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók V. Vándorgyűlésére, nagy valószínűség szerint Dr. Engel József, akkor még Marosvásárhelyen lakó orvos, vegyész és nyelvész hívhatta meg.

 Mire alapozom ezt a sejtésemet? Arra, hogy végignézve és átgondolva az alább közlendő 301 részvevő nevét és foglalkozását, egyedül csak Dr. Engel József volt az, aki igen szoros barátságban volt Bolyai Jánossal. Már 1837-ban megismerkedtek, amikor Bolyai János még Marosvásárhelyen lakott, betegen. Engel József volt akkor Bolyai János „családorvosa”. E sorok írójának véleménye szerint Engel József hívhatta fel Bolyai János figyelmét a magyar nyelv gyökszavaira, illetve a gyökelméletre.

1. kép Dr. Engel József (1807-1870), az MTA levelező tagja

Engel Józseftől, 14 db,, Bolyai János részére felírt orvosi recept maradt meg. Engel József Bolyai Jánosnak közeli barátja és őszinte tisztelője volt! Milyen érdekes, hogy más szakmabeliek, például orvosok, nagyobb megértéssel és tisztelettel beszéltek Bolyai Jánosról, mint a szakmabeli kollégái!

Engel életrajzát Finály Henrik nekrológjából tudjuk rekonstruálni: Engel József 1807. május 2-án Bécsben született, Engel Keresztély János és Maucks Katalin gyermekeként. Az apja, fia születésekor, az erdélyi udvari korlátnokságnál udvari titkár, és amatőr történelem-búvár. Engel József német nyelvű környezetben nevelkedett és hat éves korában Lőcsén kezdett német iskolába járni. 1819-ben az apja elküldte a fiát cseregyereknek Rozsnyóra, hogy magyarul tanuljon. 1821-ben Engel visszatért Lőcsére, itt 1823-ban befejezte a gimnáziumot, majd a pesti egyetemre ment tanulni bölcsészeti tudományokat. De 1825-ban a szülei vagyoni helyzete arra kényszerítette, hogy a 18 éves ifjú kenyérkereset után nézzen. Ekkor Marosvásárhelyen egy rokonnál beállt gyógyszerész-gyakornoknak. Három év alatt kellő gyakorlatot szerzett és pénzt spórolt ahhoz, hogy 1828-ban Pesten beiratkozzon a gyógyszerészetre és 1829-ban mesteri oklevelet szerzett. Utána beiratkozott az orvosi egyetemre és 1830-34 között, nehéz anyagi körülmények közepette elvégezte azt. Engel József, amikor még orvostanhallgató volt Pesten, egy 1834-ben a Tudós Társaság által kiírt pályázatára készítette el a pályaművét: A magyar nyelv gyökérszavai: első rangú pályamunkájával (kinyomtatva: Budán, 1839.), és ezért a művéért választották meg az MTA levelező tagjának.

Engel József bizonyíthatóan 1837. február 25-én írta fel az első receptet Bolyai János részére. Tehát Engel József jóval Bolyai János megismerése előtt már gyökszó-kutató volt, és így Bolyai János Engeltől értesülhetett a téma fontosságáról. (Nagyon nagy a hasonlóság Engel gyökszavai és Bolyai János gyökszavai között).

Mint kész orvos és szülészmester 1836-tól Marosvásárhelyen folyatta a tevékenységét egészen 1857-ig. Akkor átköltözött Kolozsvárra és ott „mint közkedvességű, értelmes orvos széles körökben nyújtván sikerest segélyét szenvedő embertársainak, bevégezte munkás életét 1870. június 2-án, áldozatul esvén a különben még életerős férfi egy fájdalmas és veszélyes betegség, a hólyagkő következményeinek”.

Engel József volt az egyik tanú Bolyai Jánosnak 1849. május 18-án Orbán Rozáliával kötött házasságánál, a marosvásárhelyi Vártemplomban.

A Házsongárdi temetőben nyugszik.

A’ magyar orvosok ’s természetvizsgálók szeptember 2-től 6-ig Kovozsvártt tartandó ötödik nagy gyűlésök programja.

A’ magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvártt tartandó 5-dik nagy gyűlésére nézve e’ következő rendszabályok állíttattak meg:

1.  Augusztus 30-tól kezdve a’ város megbízottjai a’ kapuknál a’ tisztelt vendégeket a’ városházához utasítandják, hol az állandó választmánytól fogadtatva, számukra kirendelt szállásaikra fognak kísértetni.

2. Szeptember 1. reggeli 9 órától fogva 12-ig a’ városháza nagy termében, az állandó választmány a’ titoknokokkal együtt a’ magukat bejelentő orvosokat ’s természetvizsgálókat elfogadja, nevők saját aláírására felkéri, beléptijegyekkel ellátja, ’s e’ programot, a’ nemes megye költségén megjelent Kolozs megye földabroszát, ’s a’ nemes város költségén nyomtatott Kolozsvár ’s vidéke növényeinek névjegyzékét átadandja.

3. A’ nagygyűlés következő szakaszokat fog képezni:

      a, Az orvos-sebészi.

     b, A’ természettani, földrajzi és csillagászati.

    c, Az ásványtani, földismereti, vegy- és gyógyszertani.

   d, Az élet- és növénytani.

   e, A’ barmászati és gazdasági szakot.

4. Rendes tagoknak mind azon urak tekintetnek, kik a’ természettudományokat egyetemben vagy külön ágaikban, vagy hivatásuk, vagy kedvöknél fogva művelik, az orvos és sebészek közül pedig azok, kik akadémiai ranggal bírnak.

5. Más vendégek és művelt személyek is a’ titoknokoknál kapandó külön jegyek mellett, mint nézők jelen lehetnek, mind a’ köz- mind a’ szaküléseken, a’ közülésekben nők is vehetnek részt.

6. Azon urak, kik felolvasásokat szándékoznak tartani, a’ titoknokoknál előleges jelentétel után a’ felolvasás rende iránt utasítást veendenek.

7.  A’ közülések a városház nagy termében fognak tartani. A’ szakülésekre e’ következő termek jeleltettek-ki: Az 1 szakasz, a’ választott közönségi gyűlés terme. A’ 2-iknak, a’ város táncz-terme mellett lévő szoba balfelől, a’ második emeletben. A’ 3-iknak hasonlólag a tánczterem mellett szoba jobbfelől a’ 2ik emeletben. A’ 4-iknek a’ tánczterem melletti szoba jobbfelől az első emeletben. Az 5-iknek a’ tánczterem melletti szoba balfelől, az első emeletben.

8.  Az első közülés szeptember 2-án reggeli 9 órakor a’ városház nagy termében az elnök úr ő nagyméltósága által megnyittatván

    a, A’ nagygyűlés hivatalnoki munkálkodásukról rövid számot adnak, ’s ha lehetséges a’ már megjelent tagok kinyomtatott névlajstoma felolvastatik ’s kiosztatik.

   b, A’ múlt évi Jegyzőkönyv röviden közöltetik.

   c, A’ jelen nagy gyűlési program felolvastatik.

  d, A’ gyűléshez érkezett levelek felolvastatnak.

  e, Értekezések, ajánlatok, vitatkozások, javallatok, érdekes tárgyak előmutatása.

  f, Déli 12 órakor befejeztetvén a’ közülés, a’ megjelent tagok a’ városház tanács teremébe menendnek, hol a’ természettani gyűjteményeket szemlélendik. Három órakor közebéd a’ városház táncztermében. Ebéd után kisétálás a’ kormányzó ő nagyméltósága és választott polgár Schütz József kertjeiebe.

9. Szept. 3-kán reggeli 10 órától délután 2 óráig szakülések, ebéd 3 órakor. Ebéd után a’ k. lyceum, természettani muzeum megtekintése, ottan némi kísérletek és a’ csillagásztorony megnézése.

10. Szept. 4-én reggeli 10 órától délután 2 óráig közgyűlés, 3 órakor ebéd. Délután 5 órakor a’ város táncztermében egybegyűlés ’s indulás Tordára.

11. Szept. 5-én Tordán reggeli 6 órakor elfogadás a’ Casinoban, 7 órakor felmenetel a’ sósfürdőkhöz, ottan, ha tetszik gyűlés, 9 órakor indulás Maros-Újvárra vagy a’ kinek tetszik a’ Tordahasadékba, 12 órakor a maros-újvári sóaknák megnézése, 2 órakor visszaindulás Tordára, 6 órakor közebéd Tordán, ebéd után indulás Kolozsvárra.

12. Szep. 6-án befejező közgyűlés. Már ez nap reggelén átadatnak a’ titoknokoknak a’ szakülések Jegyzőkönyvei, mind azon értekezések jegyzékeivel, melyek az illető szakok által szótöbbséggel a’ közülésben felolvasására ajánltattak; ekkor menend végbe reggeli 10 órakor a’ szakülési Jegyzőkönyvek, az ajánlott értekezések ’s dolgozatok felolvasása, megválasztátnak ezután a’ jövő évi nagy gyűlések helye ’s ügyvivői  szótöbbséggel, felolvastatik a’ közülések eddigi Jegyzőkönyve, ’s az elnök ő nagyméltósága által egy hat tagból álló választmány neveztetik ki, mely a ’Jegyzőkönyv hitelesítését, annak a’ jövő évi nagy gyűlés egyik titoknokának átadását, vagy ha jelen nincs átküldését magára vállalja, ’s egyszersmind arról kezeskedik, hogy a Jegyzőkönyv másolatai az elnök és alelnök uraknál elküldessenek, a’ nagy gyűlés egyéb végzéseit is végrehajtandja, utoljára a’ város részéről az ezen gyűlés emlékére veretett emlékpénz ki fog osztatni. Három órakor ebéd, azután berekesztő szakgyűlések, este hat órakor búcsú-estvély országos elnök b. Kemény Ferencz úr ő nagyméltósága kertjében.

13.  A’ t.cz. tagok ebédjek és vacsorájok iránt szept. 3-től 6 órákig bezárólag, tehát az egész gyűlés tartása alatt, a’ választmány úgy intézkedett, hogy a’ t. cz tagok vendégszereteti barátságból láttatnak el azokkal.

14.  A’ Nemzeti Cassino és Polgári-Társalkodó termei a’ nagy gyűlés tagja számára mindenkor nyitva állnak.

15. A’ k. lyceum csillagászati-tornya, úgy szintén a’ ns. reformátum és unitarium collegiumok könyv- és természettani gyűjteményei, könyv- és kőnyomdái minden nap reggeli 10 óráig, úgy szintén délután 4 órától látogathatók.

16.  A’ piaczi nagy r.cath templomban a’ kolozsmonostori convent archivuma előre tett jelentés után látható.

17.  Az országos Károlina- és a’ katonai korodák minden órában láthatók, reggel az orvosi látogatás 8 óráig tart.

18.  A’kinek a’ czukorgyár, a’ katonai laktanyát, a’ kolozsmonostori papírmalmot megtekinteni kedvök kenne, a’ titoknokoknál rendelkezzenek.

19. Főkormányzó dr. Teleki József, b. Józsika János úrnő, országelnök b. Kemény Ferencz úr ő nagyméltóságuk, úgy szintén a’ népkert, sétatér, választott polgár Schütz József kertjei, a’ sétálni kívánókat szívesen fogadják.

Kolozsvártt, augusztus. 28-kán 1844.

Kubinyi Ferencz s.k.

a’ magyar orvosok és természetvizsgálók ez évi alelnöke

Dr. Szőcs József s.k.

a magyar orvosok és természetvizsgálók ez évi titoknoka.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók ötödik nagy gyűlésében Erdélyben Kolozsvártt 1844 szeptemberben részt vett tagok névsora

1.                   G. Teleki József, kormányzó. Elnök.

2.                   Kubinyi Ferencz, Nógrád megyei követ, alelnök, Losoncz.

3.                   Kubinyi Ágoston, magyar nemzeti múzeumigazgatója, Pest.

4.                   Dr. Zipser C.A. professzor, Besztercebánya

5.                   Petényi Sándor János, magyar múzeumi segédőr, Pest.

6.                   Dráskovics Gyula, természetvizsgáló, Gömö megye, Harkács.

7.                   Kubinyi Géza, természetvizsgáló, Pest.

8.                   Dr. Jovisich Pál, ezred orvos, Kolozsvár.

9.                   Mannó Alajos, gyógyszerész, Pest.

10.                Barra István, Pestmegyei főorvos, K. Kőrös.

11.                Haracsek István, gyógyszerész Zilah.

12.                Kalmár Lajos ügyész, Pest.

13.                Szabó József, tanár, Kolozsvár.

14.                Wolff Gábor, gyógyszerész, Kolozsvár.

15.                Wolff János, gyógyszerész, Kolozsvár.

16.                Szabó György, professzor, Zilah

17.                Dr. Szombathelyi Gusztáv, orvostudor, Kolozsvár.

18.                Ifj. Pataki József, városi tanácsos, Kolozsvár.

19.                Takács János, tanár, Kolozsvár.

20.                Berde Áron, tanár, Kolozsvár.

21.                Gál István, orvostudor, Kolozsvár

22.                Schütz József, kereskedő, Kolozsvár

23.                Barra Imre, Kolozs megyei főorvos, Kolozsvár

24.                Incze Ferencz, táblabíró, Gerend.

25.                Hauchard József, királyi helyettes kamaraispán, Kolozsvár.

26.                Taussig Jakab, Sáros megyei sebész, Eperjes.

27.                Kovács Gyula, orvos, Bécs

28.                Behr János, r. cath. lelkész, Nagyság.

29.                Stetter Fridrik Vilmos, kir építész, Bécs.

30.                Szentiványi Bartók Zsigmond, kamarai sebész, Radna.

31.                Veber Károly, gyógyszerész, Kolozsvár

32.                Szász Lőrincz, orvos, sebésztudor, Abrudbánya.

33.                Korbuly Bogdán, Kővár vidéki főorvos.

34.                Fodor András, Hunyad megyei főorvos.

35.                Pataki Dániel, orvostudor, Kolozsvár.

36.                Streicher Mihály, gyógyszerész, Kolozsvár

37.                Nagy Ferencz, bölcsészettanár, Kolozsvár.

38.                Bojtha József, Kolozs megyei sebész, Kolozsvár.

39.                Ifj. Veress József, aljegyző, Torda.

40.                Bruszt Elek, tanár, Kolozsvár.

41.                Bertalan Dániel, hadi alorvos, Kolozsvár.

42.                Landoz János, fűvész, Kolozsvár.

43.                Moos István, ügyvéd M.Vásárhely

44.                Baló József, ügyvéd, Kolozsvár.

45.                Dr. Friep, katonai főorvos, Kolozsvár.

46.                Asztalos István, sebész Kolozsvár.

47.                Gr. Wass Ádám, természetvizsgáló, Kolozsvár.

48.                Dr. Hankó József, Torda megyei főorvos, Torda.

49.                Gr. Kemény József, academiai tag, Gerend.

50.                Halász Geiza, pesti gyakorló orvos, Pest.

51.                Dr. Roth Péter, segesvári főorvos

52.                Szentpéteri Imre, kormányszéki írnok, Kolozsvár

53.                Ajtai János, sebész, Kolozsvár.

54.                Pap János, uradalmi számvevő, Kolozsvár.

55.                Kabos Dániel, kormányszéki titoknok, Kolozsvár.

56.                Szigethi Csehi Sámuel, orvostudor, Kolozsvár.

57.                Kovács Miklós, erdélyi püspök, Kolozsvár.

58.                Nagy Lajos táblabíró, Torda.

59.                Pál József, sebész, Kolozsvár

60.                Mihelyes Zsigmond, gyógyszerész, K. Fejérvár.

61.                M. J. Akner, lelkész, Hammersdorf.

62.                Apát Szabó János, Kolozsvár.

63.                Grosz Fridrik, orvos-sebész doctor, Nagyvárad.

64.                Kollár Sándor, ügyvéd, Kolozsvár.

65.                Déési Déési János, k. alapítványi ispán, Kolozsvár.

66.                Dr. Boér László, csíkszéki főorvos, Csík-Somlyó.

67.                Szaborai Mihály, sebész, Kolozsvár

68.                Timár József, gyógyszerész, Torda.

69.                Püspöki Antal, kereskedő, Kolozsvár.

70.                Theisz Pál, katonai sebész, Kolozsvár.

71.                Csoma Károly, sebész, Kolozsvár.

72.                Csíki Dávid, sebész, Kolozsvár.

73.                Hirling Károly, pénztártiszt, N. Szeben.

74.                Krizbay Miklós, ügyvéd, Kolozsvár.

75.                Tunyogi Cs. József, jogtanár, Kolozsvár.

76.                Horváth Zsigmond, gyógyszerész, B.Hunyad.

77.                Markus János, ezred orvos, K. Fejérvár.

78.                Székely Mózes, bölcselkedés tanára, Kolozsvár.

79.                Gr. Teleki Mihály, természetvizsgáló, Kolozsvár.

80.                Salamon József, hittanár, Kolozsvár.

81.                Szilágyi Ferenc, történettanár, Kolozsvár.

82.                Ercsei József, erdősz, Torda.

83.                Harmat Márton, orvos doctor, Torda.

84.                Kemény Zsigmond báró, tudóstársasági levelező tag, Kolozsvár.

85.                Hincz György, lelkész, Kolozsvár.

86.                Bodola Károly, gazdasági titoknok, Kolozsvár.

87.                Kozma József, erdősz Topánfalva.

88.                Banó István, törvénytanár, Kolozsvár.

89.                Túri Ignácz, gyógyszerész, M. Vásárhely

90.                Kovásznai József, kormányszéki fogalmazó gyakornok, Kolozsvár.

91.                Ágoston István, Kolozsvár városa főbírája.

92.                Jancsó József, gazdasági tiszt, Bonyha.

93.                Csiszár Zsigmond, k.b. törvényszéki elnök, Zalathna.

94.                Karaszek Ignácz, kincstári lajstromozó, N. Szeben.

95.                Lészai Dániel, orvos, sebésztudor, Szászváros

96.                Tormási Lajos, Békés megyei főorvos, Gyula.

97.                D. André Ferencz, kőedény-gyár tulajdonos, Batisz.

98.                Loréni József, Szászváros széki tanácsos.

99.                Tóth János, gyógyszerész, Bécs.

100.             Bakacs Sándor, n.váradi sebész.

101.             Bélteki M. Zsigmond, Marosszéki főorvos.

102.             Bélteki János, természetvizsgáló, M.Vásárhely.

103.             Bélteki Ferencz, természetvizsgáló, M.Vásárhely.

104.             Ugron Sándor, természetvizsgáló, Kolozsvár.

105.             Ugron István, természetvizsgáló, Kolozsvár.

106.             Dr. Ötves Ágoston, orvostudor, K.Fejérvár.

107.             Ifj. gr. Bethlen József, műkedvelő, Kolozsvár.

108.             Déézsi H. Károly, ügyvéd, Déézs.

109.             Lengyel József, sebész, Udvarhelyszék, Keresztúr.

110.             Tamási Antal, ügyvéd, Kolozsvár.

111.             Feueregger Károly, orvostudor, Déézs.

112.             Józsa Dániel, orvostudor, Sz. Somlyó.

113.             Mike József, kamarai sebész, Dézsakna.

114.             Hayth Ferencz, vidéki sebész, Fogaras.

115.             Lézó Ferencz, nyomdaigazgató, Kolozsvár.

116.             Reisinger János, tanár, Pest.

117.             Gerendai József, vegy. és fűvésztani segéd, Pest.

118.             Gajzágó Lukács, szamosújvári főorvos.

119.             Gál Lajos, nevelő Kolozsvár,

120.             Bánfi Dániel báró, mezei gazda, Borsa.

121.             Simon András, gazda, Torda.

122.             B. Kemény Sámuel, gazda, S.Sebes.

123.             Szabó Domokos, városi sebész, Kolozsvár.

124.             Bethlen Ferencz, gróf, föld-ismész, Bethlen.

125.             Kovács  János, kamraispán, M. Ujvár.

126.             Somai Lajos, táblabíró, Derzse.

127.             Csíki Samu, kolozsvári főorvos.

128.             Bánfi Ádám, báró, földész, Bonczida.

129.             Joó István, tanár, Kolozsvár.

130.             Török István, tanácsi esküdt, Kolozsvár.

131.             Orbok Sámuel, adóíró biztos, Szilvár.

132.             Méhes Sámuel, tanár, m. akadémiai tag. Kolozsvár.

133.             Kovács István, lajstromozó, Kolozsvár.

134.             Némethy János, kormányszéki fogalmazó, Kolozsvár.

135.             Wass Samu, gróf, Doboka megyei főbíró, Czege.

136.             Degenfeld Otto, gróf, kormányszéki tanácsos, Kolozsvár.

137.             Bruckenthal József, báró kormányszéki tanácsos Kolozsvár.

138.             Velisch Simon, sebész, Kolozsvár.

139.             Bethlen Ádám, gróf, gazda, Bonyha.

140.             Mikes János, gróf, gazda, Fenes.

141.             Szabó József, tartományi biztos, Kolozsvár.

142.             Teleki János, gróf, gazda, Kolozsvár.

143.             Csáki József, gróf, gazda, N.Almás.

144.             Keller Robert, cs. k. hadnagy, Sz. Somlyó.

145.             Enyedi László, kormányszéki fogalmazó, Kolozsvár.

146.             Fekete Sámuel, kormányi fogalmazó gyakornok, Kolozsvár.

147.             Lázár Mihály, kormányi írnok, Kolozsvár.

148.             Sándor István, fogalmazó gyakornok, Kolozsvár.

149.             Hornyai Ambrus, tanár, Kolozsvár.

150.             Lukács György, tanácsnok, Kolozsvár.

151.             Gebbel Károly, kormányszéki titoknok, Kolozsvár.

152.             Véér Farkas, gazda, Déés.

153.             Némethi Miklós, orvos t. Halmágy.

154.             Tamási János, főkormányszéki írnok, Kolozsvár.

155.             Reich József, kormányszéki írnok, Kolozsvár.

156.             Fülep Samu, nevelő, Kolozsvár.

157.             Sala Mihály, főkormányszéki tanácsos, Kolozsvár.

158.             Schuster Károly, főkormányszéki fogalmazó, Kolozsvár.

159.             Dr. Knöpfler Vilmos, Nagy-Ág.

160.             Szabó István, k. bányai mester, Abrud.

161.             Gedő József, kir. hiv. Kolozsvár.

162.             Nagy Péter, lelkész, Kolozsvár.

163.             Kovács Sámuel, tanár, Kolozsvár.

164.             Posoni Antal, sebész, Torda.

165.             Kósa Dániel, gazda, Szamosfalva.

166.             Békási János, természetvizsgáló, Pest.

167.             Nagy Mózes, sebész, Kolozsvár.

168.             Hulimán Pál, máramarosi főorvos, Szigeth.

169.             Simó Ferencz, gazda, Oroszmező.

170.             Incze József, tartományi pénztártiszt, Kolozsvár.

171.             Kis Sámuel, k. pénztárnok, Igen.

172.             Nagy Elek, gazda, Bágyon.

173.             Kriza János, lelkész, Kolozsvár.

174.             Csipkés Sándor, országos szemorvos, N. Szeben.

175.             Panajot Pál, gazda, Szamosfalva.

176.             Berde Mózes, ügyvéd, Kolozsvár.

177.             Tompa Simon, tartományi alszámvevő, Kolozsvár.

178.             Cserei Farkas, főkormányszéki tanácsnok, Kolozsvár.

179.             Cserei Miklós, vegytudós, Kolozsvár.

180.             Székely Dániel, főkormányszéki fogalmazó, Kolozsvár.

181.             B. Splényi Mihály, Kolozsvár.

182.             Béni Ignácz, gazda, Kolozsvár.

183.             Vízi József, tudor, N. Enyed.

184.             Gr. Teleki Jánosné, fűvésznő, Kolozsvár

185.             Finta Elek, fűvész, Kolozsvár.

186.             Bőjthe Lázár, gazda, Kolozsvár.

187.             Kis Lajos, gazda, Kolozsvár.

188.             Kedves István, apát, Kolozsvár.

189.             Grois Gusztáv, kolozsvári tanácsos, Kolozsvár.

190.             Macskási Péter, tartományi főposta és szállásmester, Kolozsvár.

191.             Kapcza József, káptalani biztos, N. Enyed.

192.             László Ferencz, ügyvéd, Kolozsvár.

193.             Wesselényi Krisztina, bárónő, fűvésznő, Kolozsvár.

194.             Bogdánffi Gábor, postamester, Kolozsvár.

195.             Árkossy Lajos, k. erdőfelügyelő, Zalathna.

196.             Szilasy Ignácz, tanár, Kolozsvár.

197.             Lészai Lőrincz, főbíró, Sárvár.

198.             Aknai Mihály, pénztárnok, Kolozsvár.

199.             Velits Lajos, gyógyszerész, Torda.

200.             Schütz Károly, kereskedő, Kolozsvár.

201.             Török Antal, ügyvéd, Medgykerék.

202.             Török Victor, gazda, Medgykerék

203.             Ispán István, táblabíró, B. Váralja.

204.             Bürger Ferencz, tartományi főépítész, Kolozsvár.

205.             B. Bornemissza János, főkormányszéki tanácsosa, Kolozsvár.

206.             Decani Erneszt, k. kamarai főorvos, Zalathna.

207.             Szacsvai Zsigmond, főkormányszéki titoknok, Kolozsvár.

208.             Laffer Ignácz, sebész, Kolozsvár.

209.             Horváth István, kir. táblai ülnök, M. Vásárhely.

210.             Bartha István, kir. tanácsos, Zalathna.

211.             Ürnösy Sámuel, k. táblai jegyző, Kolozsvár.

212.             Csoma György, sebész, Kolozsvár.

213.             Baricz János, tartományi főorvos, Kolozsvár.

214.             Schütz János, tanácsi írnok, Kolozsvár.

215.             Gr. Kun Gergely, gazda, Bájog.

216.             Dr. Szilágyi, tanár, Kolozsvár.

217.             Sombori Elek, gazda, Sombor.

218.             Pattyantyus Antal, kereskedő, Kolozsvár.

219.             Id. Gergyai Ferencz, ügyvéd, Kolozsvár.

220.             Nagy Leopold, ügyvéd, Szászváros.

221.             Eckstein Fridrick, orvostudor, a’ pesti orvosi kar f.e. decanja, Pest.

222.             Gr. Kemény Sámuel, fűvész, Kolozsvár.

223.             Joo Dénes, tart. főszámvevőszéki lajstromozó, Kolozsvár.

224.             Koncz Lajos, igtató, M. Vásárhely.

225.             Iriny János, vegyész, Pest.

226.             Kovács Áron, k. táblai jegyző, M. Vásárhely.

227.             Lészai Lajos, főkormányszéki tanácsos, Kolozsvár.

228.             Szőcs Sámuel, b. szolnoki főorvos, Déézs.

229.             Antal László, orvostudor, N. Enyed.

230.             Koncz Sándor, irnok, Kolozsvár.

231.             László János, mérnök, Doboka.

232.             Ágotha János, rajztanár, N. Szeben.

233.             Kócsi József, cs. k. kapitány, Kolozsvár.

234.             Fülei István, ügyvéd, Kolozsvár.

235.             Roth Károly, gyógyszerész, Déézs.

236.             Zeyk Károly, gazda, Ajton.

237.             Ifj. gr. Bethlen János, gazda, K. Bán.

238.             Györffi Mihály, kir. tanácsos, Kolozsvár.

239.             Gr. Lázár Miklós, főkormányszéki fogalmazó, Kolozsvár.

240.             Pap Dániel, orvostudor, Déézs.

241.             Kaiser János, főszámvevőségi tiszt, Kolozsvár.

242.             Simon Elek, ügyvéd, Kolozsvár.

243.             Rajka Péter, erőművész, Kolozsvár.

244.             B. Bánffi Miklós, főispány, Kolozsvár.

245.             Farczádi József, ingrossista, Kolozsvár.

246.             Máthéffi Samu, szolgabíró, Kolozsvár.

247.             Báldi Tivadar, lelkész, Kolozsvár.

248.             Basa Mihály, lelkész, N. Enyed.

249.             Breck Pál, cs. k. főhadnagy, Kolozsvár.

250.             Horváth Mihály, gazda, Kolozsvár.

251.             Bokros Lajos, főkormányszéki írnok, Kolozsvár.

252.             Máriaffi Dávid, fűvész, Kolozsvár.

253.             Váradi János, ügyvéd, Kolozsvár.

254.             Incze Mihály, kamarai főorvos, K. Fejérvár.

255.             Lengyel Dániel, orvostudor, Abrudbánya.

256.             Székely Sándor, tanár, Kolozsvár.

257.             Marosi István, orvostudor, N. Enyed.

258.             Preisz Károly, gyógyszerész, N. Károly.

259.             Laner Antal, orvostudor, N. Károly.

260.             Gr. Gyulai Lajos, ásványtudós, M. Némethi.

261.             Ziegler Károly, orvostudor, M. Vásárhely.

262.             Dr. Engel József, M.Vásárhely.

263.             Haberern Jonathán, nevelő, Felka, Szepesből.

264.             Dózsa István, gazdasági felügyelő, Sárpatak.

265.             Sándor József, nevelő, Kolozsvár.

266.             Horváth János, gazda, M. Zsákod.

267.             Bertleff Mihály, főkormányi titoknok, Kolozsvár.

268.             Gáál József, műkertész, Arad.

269.             Borbély László, tanár, Kolozsvár.

270.             Hoffmann Ignácz, természettani tanár, Kolozsvár.

271.             Tegó Alajos, történészeti tanár, Kolozsvár.

272.             Gebbel Fridrik, levélkiadó segéd, Kolozsvár.

273.             Wenner Samu, lajstromozó, Kolozsvár.

274.             Bőhm János, építész, Kolozsvár.

275.             Móga Demeter, ellenőr, Topánfalva.

276.             Basa Miklós, ügyvéd, Kolozsvár.

277.             Galgóczi Ignácz, tanító, Kolozsvár.

278.             Herberth Károly, sebész, Gyula.

279.             Baternay Antal, táblabíró, Kristyor.

280.             Sánta István, ügyvéd, Kolozsvár.

281.             Nappendruck Márton, gyógyszerész, Kolozsvár.

282.             Kovács József, lelkész, Abrudbánya.

283.             Szigethi Gyulai István, bányász írnok, Verespatak.

284.             Paulini János, gyógyszerész, Kőhalom.

285.             Ifj. Vinkler János, bányász, Verespatak.

286.             Gábor Antal, kereskedő, Kolozsvár.

287.             Glatz Tivadar, rajztanár, Szeben.

288.             Holtzer Vilmos, gyógyszerész, B. Hunyad.

289.             Nagy Mózes, Kolozs megyei sebész, B. Hunyad.

290.             Tóth Sándor, ásványász, Pordremeny. Nógrád.

291.             Debreczeni Márton, kincstári tanácsnok, N. Szeben.

292.             Benedek Antal, kincstári fogalmazó gyakornok, N. Szeben.

293.             Gr. Rhédei János, gazda, Kolozsvár.

294.             Ifj. Panajot Miklós, sebész, Kolozsvár.

295.             Boldogházi Evinger József, sótárnok, Vízakna.

296.             Paget János, gazda, Gyéres

297.             Gr. Bánfi Dénes, gazda, Gyalu.

298.             Bene József, kir. tanácsos, természetvizsgáló.

299.             Ifj. Bene József, természetvizsgáló.

300.             Brassai Samu, tanár, ezévi titoknok, Kolozsvár.

301.             Szőcs József, tanár, ezévi titoknok, Kolozsvár.

2. kép  Teleki József (1790-1855), az Akadémia elnöke. Barabás Miklós festménye

 

 

                        3. kép Iriny János                                            4. kép Bethlen Ferenc , gróf,

(1817. május 18. – 1895. december 17.)                     „föld-ismész”, Bethlen,  (1800-1875)

               

  5. kép Kovács Miklós erdélyi püspök                             6. kép Kriza János, későbbi unitárius

    1769. január 16. – 1852. október 15.                             püspök 1811. június 28. – 1875. március 26.

  

7. kép Nagy Péter (Kolozsvár,

1819. április 22. – Kolozsvár, 1884. szeptember 16.) ,

későbbi református püspök

Irodalom

FINÁLY Henrik: Emlékbeszéd Engel József levelező tag felett. Budapest, 1873. (Értek. a nyelv- és széptud. kör. III. 5.)

ENGEL József: A magyar nyelv gyökérszavai. A m. tud. társaság jutalomkérdésére előterjeszté. Első rangú pályamunka. Budán, 1839. (Nyelvtudományi pályamunkák II. kötet. Nagy János munkájával együtt.)

Teleki-Bolyai Könyvtár, Bolyai János kéziratai, Marosvásárhely.

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

http://www.semmelweis.museum.hu/leveltar/nyilvantartasok/testuleti_orvosok_termeszetvizsgalok.html

Nemzeti Portrétár, Közhasznú Alapítvány, http://www.npg.hu/