Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Ψ-tudomány – egy új rovatról és a címéről

Title: Ψ-science – about a new heading and its title
[Letöltés]
Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola
Rovat: Ψ (pszi)-tudomány
Kötet: 2018/16
DOI:
Kulcsszavak:
új fejezet, Ψ -tudomány, az emberi psziché és viselkedés, inter- és multidiszciplináris
Keywords:
new heading, Ψ-science, human psyche and behaviour, inter- and multidisciplinary
Abstract:

A number of papers arriving from our authors made it necessary to create a heading that provides a common area for the sciences dealing with human psyche and behaviour. These are usually subsumed under the label of psy-sciences or psy-disciplines or psy-ences (the subject of which are human mind, brain, and behavior).

Which sciences fall into this area? Naturally, here are the sciences the name of which start with „psy”like psychology, psychiatry, psychoanalysis, psychotherapy and so on. In a wider sense, social psychology, criminology, pedagogy, human ethology, sexology, mental hygiene and others also belong to it.

The name of our new heading isΨ-science in singular and with the Greek „psi”-character. In singular, for our heading is an inter- and multidisciplinar one, and with (Ancient) Greek letter referring to the significance of the historical continuity of science in this area as well.

Whether the name psy-sciences is apt or not, is not my job to decide. Those who do not know what it really means, tend to hear esoteric overtones in it. No wonder, as we often hear about psy phenomena, psy powers (that is about phenomena and powers like intuition, telepathy, clairvoyance, teleportation and so on), even about psy surgery as well.

But those who are interested in esotericism and related „professions”might not too often read our journal, however our readers must surely expect no esotericism from a heading like this.

So our journal invites the papers of scholars dealing with any Ψ-science, to be published under this special heading.


A szerzőinktől beérkező írások egy része szükségessé tette egy olyan rovat elindítását, ami közös teret nyit azoknak az emberi lélekkel és viselkedéssel foglalkozó szaktudományoknak, amiket az utóbbi időkben pszi-tudományok vagy pszi-diszciplínák elnevezés alatt szoktak összefoglalni. Az angol szakirodalomban időként fölbukkan a magyarra sajnos lefordíthatatlan „psy-ences” kifejezés is (mint azon tudományok közös neve, amelyeknek témája a „human mind, brain, and behavior”).

 

Mely tudományok tartoznak ide? Természetesen ide sorolják a „pszi”-vel kezdődő nevű tudományokat, tehát a pszichológiát, a pszichiátriát, a pszichoanalízist, a pszichoterápiát, stb. Tágabb értelemben a pszi-tudományok közé tartozik a társadalomlélektan, a kriminológia, a pedagógia, a humánetológia, a szexológia, a mentálhigiéné, stb. is.

Most induló rovatunk neve Ψ-tudomány – így, egyes számban és a görög „pszí”-betűvel. Egyes számban, mert rovatunk inter- és multidiszliplináris jellegű, és (ó)görög betűvel, utalva a (tudomány)történeti folytonosság jelentőségére ezen a területen is.

Hogy szerencsés-e a pszi-tudományok elnevezés, nem vagyok hivatott eldönteni. Akik nem tudják, mit fed le valójában, hajlamosak belehallani ezoterikus felhangokat. Nem csoda, hiszen gyakran hallunk pszi-jelenségekről, pszi-képességekről (vagyis olyan pszichikai jelenségekről és képességekről, mint például az intuíció, telepátia vagy a tisztánlátás, a teleportálás, stb.), sőt, pszi-sebészetről is.

Azonban az ezotéria és rokon „szakmák” iránt érdeklődők bizonyára nem sokan és nem sűrűn olvassák folyóiratunkat, folyóiratunk olvasói pedig bizonyára nem ezotériát várnak egy ilyen rovattól. 

Folyóiratunk tehát továbbra is várja bármely Ψ-tudomány művelőjének írásait, immár külön rovatban.