Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

COHEN, Boaz: Israeli Holocaust Research - Birth and Evolution, Routledge, New York, 2012, 348p.
ISBN: 978-0415601054
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: 2012/4

This book traces the development of Holocaust research in Israel from the late 1940s, its consolidation as an academic subject, and the establishment and development of Yad Vashem. It contextualises this evolution in terms of developments in Europe and the US as well as public discourse.


LANGER, Róbert - VÉRTESALJAI, László: Szent Kozma és Damján – Az orvosszentek üzenete képekben, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest, 2011, 120p.
ISBN: 978-9633311981
Recenzió: Langer Róbert
Kötet: 2012/4

Perner professzortól hallottam medikus koromban egy előadás kapcsán. Akkor már tudtam, hogy sebész szeretnék lenni, de azt, hogy később Perner professzor klinikáján a szervátültetéssel fogok foglalkozni, még nem sejtettem. Egy emberöltővel később pedig, amikor a Professzor Úr Szent Kozma és Damján kitüntetésben részesült, egy előadást tartottam a magyar vonatkozású emlékekről. A könyv ebből az előadásból indult, és mint látható a téma számos vonatkozásának tárgyalásáig jutott. Abban a szerencsében volt részünk a páratlan esztétikai kivitelezést megvalósító Táncos László igazgató úrral, hogy két kitűnő embert nyerhettünk meg az ügynek. Vértesaljai László atya személye révén az egyházi vonatkozásokról kaptunk olyan mélységben betekintést a szentek életéről, mely a szokványos kultúrtörténeti adatokon messze túlmutat. Lányi J. pedig hosszú évek óta lelkesen keresi a hazai emlékeket és örökíti meg lencséjével az ikerszentek ábrázolásait.

A jelen kötet ennek a négyesfogatnak a munkája, kívánom, hogy az olvasónak is legalább annyi intellektuális örömöt okozzon, mint a szerzőknek.


Kapronczay Károly (szerk.), Kapronczay Katalin (szerk.): PRO NONAGESIMO - Tanulmányok Schulteisz Emil professzor 90. születésnapjára, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest, 2012, 224p.
ISBN: 978-9633312759
Recenzió: dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: 2012/4

A tanulmánykötet szerzői a 90 esztendős Schultheisz Emil professzor úr előtt tisztelegnek, aki nagy történelmi korszakokon átívelő életútja során az orvoslás szinte minden területén maradandót alkotott: volt gyakorló orvos, kórház­igazgató, irányította hazánk egészségügyét, miközben elmélyült kutatóként eredeti források tanulmányozásával orvosi múltunk kevéssé ismert adatait tárta fel és publikációkban tárta az érdeklődők elé. Felélesztette és újjászervezte a Semmelweis Egyetemen az orvostörténelem oktatását, és az orvostörténelem művelőinek új nemzedékét nevelte ki. A hazai és a nemzetközi orvostörténeti közélet legismertebb egyénisége ma is aktív kutató, munkásságával öregbíti a magyar orvostörtörténetírás hírnevét a nagyvilágban.


REGÖLY-MÉREI, Andrea: Szerető apátok, Gyula, Kairosz Kiadó, Budapest, 2012, 381p.
ISBN: 978-9636625856
Recenzió: Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: 2012/4

Kapronczay Károly: Egy tudós orvos a XX. században

A 2l. század legelején már távoli időnek számít a múlt század közepe: történelem tankönyvi anyag a két világháború közötti évtizedek, de kopnak a közvetlen emlékek az 1950-es évekről, amikor semmivel sem volt könnyebb az élet, főleg az értelmiségieknek. Így nem felesleges olvasmány tudománytörténelmünk egy-két jeles egyéniségének életútját nyomon követni, feleleveníteni „hétköznapjaikat”, amelyek semmivel sem voltak nyugodtabbak a ma élők napjainál. Az sem közömbös, hogy az utókor által nagyra értékelt könyvek milyen körülmények között születtek, kiadásuk milyen „háttér harcok” titkait tartalmazta. Az utóbbiak akkor nem nyertek /nyerhettek/ publicitást, amit inkább a korrektség magyaráz meg, mint valami súlyos titok, a szakmai féltékenységet vagy a gáncsoskodást e kategóriába sorolhatjuk. Az előbbiek napjainkban is előfordulnak, bár a sajtószabadság és a nyitottság megléte másként formálják a régebbi korok titkait.

Az előbbi gondolatok tükrében kell olvasnunk Regöly-Mérei Andrea Szerető apátok, Gyula c. a Kairosz Kiadónál 2012 végén megjelent könyvét, ami – a nyilvánvaló kapcsolat ellenére -nem családregény, és nem is csupán egy kiváló tudós életútjának nyomon követése, hanem korrajz a 20. század első éveitől az 1970-es évek közepéig, Regöly-Mérei Gyula /1908-1974/ orvosprofesszor életéről és munkásságáról. A szerző nem történész, nem író, hanem genetikus, aki jól tárja fel és elemzi az adott korszakot, mellesleg kiváló írói erényeket villant fel könyvében. Regöly-Mérei Gyula polgári családban született, apai és anyai családja az un,. „ferencjózsefi” korban, a békeidőben biztos anyagi körülményeket teremtett magának, amit az első világháború és a trianoni béke megroppantott, ha nem is mindennapos gondokkal teli életet, de több nehézséget eredményezett. Az apa pályáját az első világháború kettétörte, hadirokkantnak járó nyugdíjból nem lehetett a régi életvitelt biztosítani. Ez nem egyedülálló történet volt, sokan éltek így Magyarországon. Fia, még Mérei Gyula, medikus lett, később kiváló orr-fül-gégeorvos, aki az 1930-as évek közepén átélte az „állástalan orvosok” sorsát, bár tehetsége révén ez az állapot lerövidült.  Buzgó katolikusként nehezen szembesült a zsidótörvényekkel, hiszen végül 1945-ben volt munkaszolgálatosként osztrák területről gyalogolt vissza Budapestre.

További megpróbáltatást az 1950-es évek jelentették: a bizalmatlanság légköre, a polgári származás, gyerekeinek hittanra való járatása befolyásolta karrierjét: tudományos minősítést nehezen kapott szakorvosi tudására, de ennek birtokában az orvosegyetem kórbonctani intézetében pályázott meg kutatói állást. Ez az orvosi pálya „nem napfényes oldala” volt, de lehetett kutatni, dolgozni. Ez vezette végül az orvostörténeti kutatásokhoz, amelynek elismert szakemberének számított már az 1950-es évek derekán, sőt paleopatológiai vizsgálódásai a határon túl is ismertté váltak. Nem véletlenül hívta soraiba a Nemzetközi Orvostörténeti Társaság, több nemzetközi szakmai szervezet. Az 1950-1960-as években ez – szocialista országok vonatkozásában - csak formai dolog lehetett, mert az adott szakmai szervezet rendezvényeire, konferenciáira és kongresszusaira alig mehettek ki, inkább nemzetközi folyóiratokba elküldött közlemények „jelenthették” a közvetlen kapcsolatot. Regöly-Mérei Gyula esetében is csak két kongresszusi részvételt eredményezett. Pedig elismert Semmelweis-kutató, továbbá III. Béla és felesége paleopatológiai vizsgálata fűződik munkásságához, nem beszélve számos régészeti anyag feldolgozásáról. Könyveinek, szakmai cikkeinek bibliográfiája terjedelmes, amint az az ismertetett könyv végéhez csatolt függelékben látszik.. A szerző igen jól jellemzi – elég visszafogott hangnemben – az orvostörténeti kutatók egymáshoz való viszonyát és társasági életét az adott időszakban, aminek sok esetben nem a szakmai, hanem inkább az ideológiai nézetkülönbség volt az oka. Sajnos Regöly-Mérei Gyula életének utolsó évtizedét betegsége árnyékolta be, de ebben az időszakban írta legfontosabb, alapvetésnek számító könyvét.

Regöly-Mérei Andrea kiváló könyvet adott át nemcsak az adott terület – orvos- és tudománytörténet – művelőinek, hanem a múlt iránt érdeklődő olvasóknak, hiszen egy jeles tudós életén keresztül majdnem egy egész évszázad hazai értelmiségi sorsába enged bepillantást.


Virginia Berridge , Kelly Loughlin : Medicine, the Market and the Mass Media, Routledge, London, 2005, 320p.
ISBN: 978-0415304320
Recenzió: dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: 2012/4

This collection opens up the post war history of public health to sustained research-based historical scrutiny. Medicine, the Market and the Mass Media examines the development of a new view of 'the health of the public' and the influences which shaped it in the post war years.

Taking a broad perspective the book examines developments in Western Europe, and the relationships between Europe and the US. The essays looks at the dual legacy of social medicine through health services and health promotion, and analyse the role of mass media along with the connections between public health and industry. 

This international collection will appeal to public health professionals, students of the history of medicince and of heath policy