Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiája, Typotex Kiadó, Budapest, 2013, 430p.
ISBN: 978-963-2793-07-8
Recenzió:
Kötet: 2013/7

Ez a könyv az emberi méltóság gyakran használt fogalmát értelmezi filozófiai szempontból. Mit jelent a dignitas hominis Cicerónál, az ember istenképűsége a keresztény szerzőknél, az ember mint öncél Kantnál? A kötetben az emberi természetre alapozott méltóság felfogásai mellett a kantiánus és az elismeréselméleti tradícióhoz kötődő, illetve jogfilozófiai koncepciókról, valamint a megfogalmazott kételyekről olvashatunk. A történeti és kortárs teóriák bemutatása után a szerző az emberi méltóság tiszteletének elvét egy általa kidolgozott elméleti keretben, az értékkorlátos diskurzusetika vázlatában helyezi el. Az elv összetevőit ismert morális viták mentén értelmezi, és a fontosabb problémák tisztázását újabb szempontokkal bővíti. A felmerült kérdések közül néhány: mit jelent az emberi élet szentsége? Milyen alkotóelemei vannak a cselekvési szabadságnak, és mit mondhatunk a szabadság határairól? Hogyan érvelhetünk a túlzott gazdasági liberalizmussal szemben? Miként fogjuk fel az eutanázia kérdését, milyen morális álláspontot alakítsunk ki az új humán biotechnológiai eljárásokkal kapcsolatban?


PÉTER H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatko-zásai I-II., Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2013, 886p.
ISBN: 9786068178837
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: 2013/7

Napjainkban vehettük kézbe Péter H. Mária Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai c. könyvének 2. javított és bővített közreadását, két kötetben, 886 oldal terjedelemben, amely Kolozsvárott, az EME kiadásában, 2013-as impresszummal jelent meg.  

Az első kötet három fejezetre tagolódik

 Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása c. fejezet a kezdetektől (tábori, udvari, egyházi,
városi, egyetemi) 1949-ig, a gyógyszertárak államosításáig 722 gyógyszertárat sorol fel alapításuk
kronológiai sorrendjében. Különös figyelmet szentel Marosvásárhely, Nagyvárad és Temesvár, továbbá Szilágy megye gyógyszertárainak és gyógyszerészeinek bemutatására. Részletesen megismerhetjük több gyógyszertári ellenőrzés eredményét, közlésre került néhány gyógyszerészi eskü szövege is.

 A gyógyszerészképzés c. fejezetben az egyetemi oktatást megelőző képzés, a külföldön végzett, valamint a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1872-1919), majd a Trianon utáni kolozsvári, bukaresti román egyetemeken, és párhuzamosan a szegedi és budapesti egyetemen oklevelet szerzett erdélyi származású gyógyszerészek bemutatására kerül sor. Összesen 888 gyógyszerész adatait gyűjtötte össze a szerző. Ezt követik az 1945 utáni, marosvásárhelyi oktatás adatai (előbb a karközi, majd 1948- tóI az önálló Gyógyszerészeti Kar megalakulásával kapcsolatos adatok). Az oktatást megalapozó tanárok, az egyes diszciplínákban kimagasló tudású oktatók bemutatásán kívül az itt végzett több mint 1500 gyógyszerész névsora is megtalálható, a 2000-es évvel bezárólag. A továbbiakban 198 erdélyi, magyar nemzetiségű, doktori fokozatot is elnyert gyógyszerész neve kerül felsorolásra (1863-tól a 2000-es évek elejéig), akik a hazai és különböző európai egyetemeken szerezték meg doktori fokozatukat, további adatként értekezésük címét is közli az összeállítás.

A gyógyszerészek egyesületi tevékenysége és magyar nyelvű írásbelisége című fejezetben az erdélyi magyar gyógyszerészek szakmai egyesületeinek megalapítására, működésére vonatkozó adalékokat közli a szerző, kiegészítve a társaságok, egyesületek folyóirat- és szakkönyvkiadási tevékenységének adataival, továbbá a tagok publikációinak bibliográfiájával. Külön fejezet foglalkozik a gyógyszerésznőkkel, valamint az 1848-49 –es szabadságharcban részt vett gyógyszerészekkel.

  A II. kötet 261 erdélyi származású, vagy Erdélyben tevékenykedő magyar gyógyszerész életútját tartalmazza alapos részletességgel feldolgozva, hiteles, eredeti dokumentumok közreadásával. További melléklete 1063 gyógyszerész életrajzi adatait tartalmazza rövidebb címszavak formában (születés, oklevél megszerzésének helye, ideje, munkahelye, esetenként elhalálozás időpontja).

Mindkét kötetben az egyes fejezetekhez és alfejezetekhez irodalom-jegyzék csatlakozik. A feldolgozott adatokat 71 táblázat teszi áttekinthetőbbé. Az adatgyűjtés levéltárakban (Magyar Országos Levéltár, szegedi és budapesti egyetemi levéltárak, Kolozsvári és Marosvásárhelyi Nemzeti Levéltár), könyvtárakban (OSZK, Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár), valamint a leszármazottak által megőrzött irattárak anyagának áttekintésével történt. A nem magyar nyelvű olvasók tájékozódását szolgálják a román-, angol- és németnyelvű összefoglalók és tartalomjegyzékek. Mindkét kötetben külön névmutató található, összesen mintegy 2458 személy vonatkozásában. A második kötet befejezéseképpen a szerző röviden ismerteti saját szakmai tevékenységét és gyógyszerésztörténeti írásainak jegyzékét.

A könyv megjelenését magyarországi szakmai társaságok, intézmények és magántulajdonú gyógyszertárak, erdélyi származású gyógyszerészek leszármazottjai, továbbá erdélyi gyógyszergyárak és magán gyógyszertárak tulajdonosai támogatták anyagilag.  

    A rendkívül gondossággal összeállított mű igazi segédlet az erdélyi gyógyszerészet múltja iránt érdeklődő kutatóknak.

                                                       


Steve Parker: Kill or Cure?, DK ADULT, London, 2013, 400p.
ISBN: 978-1465408426
Recenzió: dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: 2013/7

Kill or Cure uses an all-new format — a text-rich narrative combined with DK's beautiful visual design — to trace the extraordinary history of medicine.
Beginning with early healers, chance discoveries, technological advancement, and "wonder" drugs, and using panels, timelines, and thematic spreads, Kill or Cure highlights information about human anatomy, surgical instruments, and medical breakthroughs while telling the dramatic tale of medical progress. Diaries, notebooks, and other first-person accounts tell the fascinating stories from the perspective of people who witnessed medical history firsthand.

About the Author: Steve Parker is an author, editor, and consultant specializing in the natural world, biology, technology, and general sciences. He has written more than 200 books and edited or contributed to over 100 more, including The Human Body, Body Atlas, and Eyewitness Medicine, published by DK. He has also written for the BBC, Boots, the Smithsonian Institution, and the WWF.


Magyar László András: Girolamo Cardano Életem, Gondolat, Budapest, 2013, 280p.
ISBN: 9789636935177
Recenzió:
Kötet: 2013/7

Girolamo Cardano (1501-1576) a reneszánsz legsokoldalúbb alkotói közé tartozik. Róla nevezték el az általa feltalált kardántengelyt, ő találta föl a harmadfokú egyenletet, a valószínűségszámítást és a prímszámok terén is felfedezéseket tett. Emellett számos, évszázadokig használt orvosság feltalálójaként és kiemelkedően sikeres diagnosztaként is ismert volt, filozófusként pedig olyan eredeti nézeteket vallott, hogy a pápa, a biztonság kedvéért, élete végéig házi őrizetben tartotta Rómában. Önéletrajza az egyik legszórakoztatóbb, legvarázslatosabb autobiográfia, amit valaha is írtak: őszintesége, lélektani mélységei, a benne elbeszélt elképesztő történetek, meghökkentő elméletek sora, és a 16. századi mindennapi életet bemutató korrajza is egyedülállóvá teszi. A kissé már szenilis, mélyen babonás, de kétség kívül zseniális szerző leginkább szeretetreméltó szörnyetegként jellemezhető, elbeszélése ezért néha megható, néha pedig kifejezetten mulatságos. Az eredetileg latin nyelvű önéletrajznak ez az első magyar fordítása, eddig egy 19. század eleji olasz, és egy-egy 20. századi angol és német fordítása született csupán.


Király László, Lozsádi Károly: Szívparafrázisok - Mítosz, filozófia és művészet a szívről , Medicina, Budapest, 2013, 136p.
ISBN: 9789632264363
Recenzió:
Kötet: 2013/7

SZÍV (latinul cor): a mellkas üregében, a szívburokba zárva... foglal helyet... A természet akként rendezte be a szívet, mint a gépész szivattyúzó műszereit, hogy billentyűket s azok elé olyan nyílásokat is adott a szívben, amelyeken, ha kell, elillanhat a vér... A szívnek még rezgő húrjai is vannak, amint a poéták is annyiszor megénekelték. Ez igazán rezgő húroknak nagy szerepök van a szív működésében; ha betegség következtében el vannak kérgesedve (meszesedve), vagy meg vannak szakadva, habár nem is az érzelmek súlya alatt, noha voltak már erre is esetek, hogy nemcsak e húrok, hanem a szív húsa is megszakadt a nagy bánattól, nem működhetnek... (Pallas Nagylexikon).
PARA (latin): összetett szavakban az utótag valamihez való hasonlóságát vagy valami ellen való felhasználását jelöli (Bakos Ferenc: Idegen szavak szótára). 2. para: Ma már valóban csak a másvilágon létező jugoszláv váltópénz (Juhani Nagy János: Nevető lexikon), 3. parázik: aggódik, beijed, sír a szája (modern nyelvújítás kori szólelemény).
FRÁZIS (ógörög): eredetileg a mondat, melyben egy gondolatot fejezünk ki. Ma tartalmatlan, elcsépelt beszédet értünk rajta... Zenében a zenei gondolatnak, a mondatnak megfelelő, önálló része, amelyet frazeálás segítségével emelünk ki (Pallas Nagylexikon).
PARAFRÁZIS: körülírás, átírás; valamely tömör vagy nehéz szerkezetű szövegnek, fogalomnak más szavakkal bővebben, magyarázatosabban vagy népszerűbben való előadása... mely az érthetőséget tartja céljául. A zenében parafrázisnak hívják egyes dalok, operamelódiák fantasztikus átírását és kicifrázását (Pallas Nagylexikon).
SZÍVPARAFRÁZIS: kultúrtörténeti elmélkedés arról, hogy mit jelentett az embernek a szív az évezredek során és mi a mondanivalója ma...


Faramerz Dabhoiwala: A szex eredete, Penguin , London, N.Y., 2013, 496p.
ISBN: 978-0241955963
Recenzió:
Kötet: 2013/7

For most of western history, all sex outside marriage was illegal, with the church and state punishing any dissent. Between 1600 and 1800, this entire world-view was shattered by revolutionary new ideas - that consenting adults have the freedom to do what they like with their own bodies, and morality cannot be imposed by force. This groundbreaking book shows that the creation of this modern culture of sex - broadcasted and debated in a rapidly expanding universe of public media - was a central part of the Enlightenment, and helped create a new model of western civilization whose principles of equality, privacy and individual freedom last to this day.