Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2019/19
Kötet: 2015/10
Tartalomjegyzék:

Mágiával a jégeső ellen
With Magic against Hail
[Letöltés]
[Szerző(k): Czeti István - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem MA, Ókor szakirány ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-13
A tiszta ivóvíz ügyének megjelenése néhány dualizmuskori egészség- és járványügyi ismeretterjesztő kiadványban és hatósági dokumentumban
The case of drinking water in some educational editions and magisterial documents about sanitation and epidemiology in the age of dualism
[Letöltés]
[Szerző(k): Bozó Bence Péter, doktorandusz - ELTE BTK ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
14-24
Pedro de Illanes and a field hospital to be established in Hungary during the Long Turkish War (1593-1606)
Pedro de Illanes és kísérlet egy tábori ispotály létrehozására a tizenöt éves háború időszakában (1593-1606)
[Letöltés]
[Szerző(k): Bagi Zoltán Péter PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -Szeged ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
14-24
Decsy Sámuel (1742–1816): orvos, tudós, lapszerkesztő (Vázlat)
Samuel Decsy (1742–1816): Doctor, Erudite, Journalist (Draft)
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Bodnár-Király Tibor PhD - ELTE BTK tudománytörténeti kutatócsoport ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
25-36
A szív az iszlámban
The Heart in Islam
[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, Institute of Cardiac Sciences, Abu Dhabi, ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
37-45
The Reception of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century*
A pszichoanalízis magyar recepciója magyar szerzőktől a 20. század első évtizedeiben megjelenő magyar folyóiratokban
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
46-66
A Békés Megyei „Jóltevő Köz-Intézet” megalakulása. (Társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén)
The foundation of the "Benevolent Public Institute" in the Békés County. (Social initiatives of the field of public health )
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Anett doktorandusz hallgató - Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor Program ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
67-74
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1844-ben Kolozsváron tartott, ötödik vándorgyűléséről
About the fifth itinerant-assembly of the Hungarian doctors and natural scientists in 1844 at Cluj (Kolozsvár) D
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
75-85
Az Orvosi Hetilap újjáélesztése és a budapesti Centenáris Orvosi Nagyhét (1948). Fazekas Lajos (1915-1973) emlékezete
Revival of Orvosi Hetilap (Hungarian Medical Journal) and the Budapest Centenary Medical Week (1948). To the memory of Lajos Fazekas (1915-1973)
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
86-122
Titkok és titkolózások a pszichoanalízis történetében
Some secrets and mysteries in the history of psychoanalysis
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda doktorandusz - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
123-129
Peregrinatio hungarica: Student Mobility Hungarians at European Universities from the Beginnings until the End of 18th Century
Peregrinatio hungarica: A magyarok egyetemjárása Európában a kezdetektől a 18. század végéig
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
130-140
Prof. Dr. György(Georg) Romhányi(1905–1991) als charismatische Persönlichkeit, Wissenschaftler und Lehrer.
George (György) Romhányi (1905-1991) Professor, enthusiastic teacher of human pathology, exceptional personality.
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
141-172
Az árulás társadalom-ontológiájához
The Philosophy of Betrayal
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
173-206
A szexuális egészség és jogok humanista felfogásának alakulása
Sexual Health and Rights – Developmemt of Humanistic Ideas
[Letöltés]
[Szerző(k): Szilágyi Vilmos dr. pszichológus ]
(Törvények, szabályok, jogok )
207-217
A leányság, a házasélet és a terhesség moldvai csángóknál
A maiden, a marriage and a pregnancy at Moldavian Hungarians
[Letöltés]
[Szerző(k): Halász Péter - Gyimesközéplok ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
218-228
A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) Etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége
Ethnobotanical, historical and medicinal significance of grapevine (Vitis vinifera L.)
[Letöltés]
[Szerző(k): Papp Nóra PHD - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Intézet Czigle Szilvia PhD - Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and Botany, SK- Kocsis Marianna PhD - Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet, Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
229-256
Thymus, Mentha és Salvia fajok népgyógyászati adatai a Homoród-völgyéből
Ethnomedicinal data of Thymus, Mentha and Salvia species in Homoród-valley
[Letöltés]
[Szerző(k): Gyergyák Kinga - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Tanszék Dénes Tünde doktorandusz - Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakognóziai Tanszék Kondorosy Fruzsina Anna, hallgató - Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Szak Wirth Tamás doktorandusz, Farkas Ágnes PhD, Papp Nóra PhD - PTE TTK Ökológiai Tanszékén a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola]
(Gyógyszerészettörténet)
257-269
Pierre Fauchard paradigmaváltása a fogászatban, esettanulmányai
Pierre Fauchard’s paradigm shift in dentistry, case studies
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Fogászattörténet)
270-283
Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon. Adalékok a hazai fogászat történetéhez
The beginnings of specialized medical training at university level in Hungary. Contributions to the history of dentistry in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(Fogászattörténet)
284-304
Tudománytörténészektől és tudománytörténészekről. A Magyar Tudománytörténeti Intézet nyomtatásban és elektronikus formában közreadott kutatási anyagai 1985–2015
By the science historians and about the historians of science to. Published research materials by printing and electronic form of the Hungarian Institute of the History of Science 1985–2015
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
305-340
Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája. Készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
István Benedek the historian of medicine and his bibliography of history of science. Made in honor of the 100th anniversary of his birth
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
341-373