Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2018/17
Tartalomjegyzék:

Az orvos Ktésias
The physician Ctesias
[Letöltés]
[Szerző(k): Krén László doktorandusz - ELTE Történettudományi Doktori Iskola Ókortörténeti Doktori Program ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-7
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Közép-Európa egészségügyi reformja a 18. században
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, Zur Geschichte des merdizinische Aufklarung in Mittel-Europa
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
8-23
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Founding the modern Hungarian health system in the 18th century
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, A modern magyar egészségügyi rendszer megteremtése a 18. században
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
24-32
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Cenzúrai reformok a felvilágosodás szellemében
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, Zensurreformen im Geist der Aufklärung
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
33-39
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Mennyire volt egységes a gyógyszeres terápia Magyarországon, a XVIII. században? A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, 18th centrury? A comparative analysis of the drawer labels of two pieces of furniture in the Jesuit apothecaries of Kőszeg and Székesfehérvár
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Dobson Szabolcs - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
40-48
„Ez a nyavalya nem halálos ugyan, de terhes és hosszas szokott lenni…” A lélek és elme betegségeinek gyógymódjai a 18–19. század fordulóján1
“This illness is not lethal, but is often burdensome and prolonged…” Approaches to Healing the Mentally Ill in Hungary at the Turn of the 18th and 19th Centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Janka ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
49-66
A bába- és dajkaválasztás párhuzamai a 16-17. századi magyarországi főúri gyakorlatban
Parallele der Hebammen- und Säugammenwahl in der Praxis der ungarischen hochadeligen Familien im 17. Jahrhundert
[Letöltés]
[Szerző(k): T. Ládonyi Emese, PhD doktorjelölt - ELTE BTK ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
67-81
Adalék a 19. századi magyar bábatörténethez
Supplement to the Hungarian midwives’ history of the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotko Larissza - OR-ZSE ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
82-92
A haldoklás esztétikája – Ferdinand Hodler és Valentine Godé-Darel
The Aesthetics of Dying – Ferdinand Hodler and Valentine Godé-Darel
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerevich József ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
93-99
Egy vitéz doktor
A brave medical doctor
[Letöltés]
[Szerző(k): Magyar László András Dr. - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
100-104
Antalffy Endre – Erdély elfelejtett nagy orientalistája
Endre Antalffy - Transylvanian forgotten great Orientalist
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
105-121
Bepillantás a japán szemgyógyászat történetébe – a kezdetektől a 19. század közepéig
Insight into the History of Japanese Ophthalmology – from the Beginnings to Mid-Nineteenth Century
[Letöltés]
[Szerző(k): Zentai Judit Éva PhD - : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Távol-keleti Intézet, Japán Tans ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
122-134
Statisztikai hivatalok ellentéte az 1891. évi népszámlálás feldolgozása során (avagy statisztikusok becsületbeli párbajához vezető út) 1.
The conflict of statistical offices during processing the 1891 census (or the path to honor duel of the statisticians) 1.
[Letöltés]
[Szerző(k): Kalmár Ella - Budapest Főváros Levéltára ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
135-145
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Szabadgyök-kutatás évtizedei a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinikáján és a Farmakognóziai Intézet Biokémiai Kutatócsoportjában
Decades of free radical research in the Department II of Internal Medicine and Biochemical Research Group of Institute of Pharmocognosy at the Semmelweis University
[Letöltés]
[Szerző(k): Blázovics Anna DSc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
146-156
A SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A Debreceni Egyetem Vasculáris Biológiai Kutatócsoportjának eredményei az elmúlt 40 évben: a hem, mint toxikus, természetes vaskomplex hatásainak leírása, az ellene indukálódó hemoxigenáz/ferritin védelmi rendszer felfedezése, annak hatásai
Results of the Vascular Biological Research Group of the University of Debrecen in the past 40 years: description of effects of hem as a toxic, effects and discription of natural iron compound, detection of its counteracting hemoxigenase / ferritin defense system, its effects
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.dr. Balla József - Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Debrecen Prof. dr. Balla György - Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, University of Debrecen ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
157-172
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI, Az oxidatív stressz és a védelmi rendszer vizsgálatának veteriner aspektusai, történeti áttekintés a 80-as évektől napjainkig
Veterinary aspects of investigation of oxidative stress and
[Letöltés]
[Szerző(k): Fébel Hedvig1, egyetemi magántanár, CSc/PhD - 1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsip Gaál Tibor2, egyetemi tanár, CSc/PhD - Állatorvostudományi Egyetem, Budapest Vajdovich Péter2, egyetemi docens, PhD - Állatorvostudományi Egyetem, Budapest ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
173-182
A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 A magyarországi esztétikai irodalom emberképének változása és a göttingeni tudományos recepció a 18-19. század fordulóján
The changing image of man depicted in contemporary Hungarian literature on aesthetics and the scientific reception of the influence of the University of Göttingen at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. habil. Balogh Piroska PhD - ELTE BTK ]
(Élettudományok története)
183-196
A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről*
’State-description without state’ The antecedents of statistical studies in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Bodnár-Király Tibor PhD - ELTE BTK tudománytörténeti kutatócsoport ]
(Élettudományok története)
197-222
A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 Az álom filozófiai értelmezésének kezdetei a 18–19. századi Magyarországon
Beginnings of the philosophical interpretation of dream in the 18–19th century Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Gurka Dezső PhD - Gál Ferenc Főiskola, Pedagógiai Kar ]
(Élettudományok története)
223-233
A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Ezeknél szebb óráim soha sem vóltak”: emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján
„I Never Have Had More Beautiful Moments„: Memory and Canon Formation in the Historical Sources Relating to Cultural Anthropology in Hungary, At the Turn of the 18th and 19th Centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Sz. Kristóf Ildikó CSc - MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest ]
(Élettudományok története)
234-248
A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Megfigyelve leírni, leírva megfigyelni”. Az orvosi írásmódok episztémikus fordulata a 18. században
’Observing to describe, describing to observe’. The epistemic turn of medical writing in the 18th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Élettudományok története)
249-260
TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 A „technological journey” normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején*
Technological journey standards: travel instructions issued for two itinerant professors of Hungary’s first college of farming in the early nineteenth century
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Kurucz György - Károli Gáspár Református Egyetem, Történeti Intézet ]
(Élettudományok története)
261-274
Az egységes tudomány filozófiája a korai tudománytörténetben, Condillac kritikai empirizmusa
Condillac’s Criticist Empiricism as Organon of the Investigation of the Nature
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
( Filozófia és egészség)
275-285
Pszichoanalitikusok a pódiumon: Ferenczi Sándor és Feldmann Sándor sajtószereplése
Psychoanalysts on the Podium: Sandor Ferenczi and Sandor Feldmann in Hungarian Newspapers
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda doktorandusz - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
286-309
Jung és a szimbólumai – egy történet és egyes következményei
Jung and His Symbols – a Story and Some of its Consequences
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
310-325
Az érzelmek uralma
The Reign of Emotions
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Szirmai Imre - Semmelweis Egyetem ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
326-359
Darwin után kétszáz évvel – öregedő emberiség, öregedő emberek
Two Hundred Years after Darwin – Aging Humankind, Aging People
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács György - Milton Friedman Egyetem ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
360-379
Kaltenstein Tóbiás, Zemplén vármegye első patikusa - Kossuth Lajos dédapja, Kazinczy Ferenc édesapjának orvosa
Tobias Kaltenstein, first pharmacist in Zemplén county - Lajos Kossuth’s great-grandfather, Ferenc Kazinczy’s father’s doctor
[Letöltés]
[Szerző(k): Godzsák Attila ]
(Gyógyszerészettörténet)
380-387
A fogászat pápája: Alfred Kantorowicz, és a XX. századi történelem egy fejezete
Pope of Dentistry: Alfred Kantorovicz and one of the chapters of the 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Fogászattörténet)
388-402
A broumovi bencés monostor könyvtára és annak orvosi gyűjteménye
The Benedictine Library in Broumov and its medical collection
[Letöltés]
[Szerző(k): Rábai Krisztina PhD - Szegedi Tudományegyetem BTK, Történeti Segédtudományok Tanszék ]
(Könyvtári források)
403-421
Az első ötven év. Könyvkereskedők, könyvkiadók, nyomdászok Pesten 1748–1798 között, különös tekintettel az általuk kiadott reáltudományi munkákra
The first fifty years. Book merchants, publishers, printers in Pest 1748-1749, concerning especially the textbook publishing
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Könyvtári források)
423-439
Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 3. rész
Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 3.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
(Könyvtári források)
440-449
A textiltermékek kémiai biztonsága a kockázatok kizárásával
Chemical safety of textile products by risk exclusion
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
450-464
Bonyolultságban rejtőzés, összegabalyodottság, terelgetés, újhistorikus renitencia (segédkontextusok egy Hankiss-filológiához)
Knottyness, entanglement, nudge, new historicist recalcitrancy (new contexts to a Hankiss-philology)
[Letöltés]
[Szerző(k): Z. Karvalics László, egy. docens - SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék ]
(Technikatörténeti források)
465-474
In memoriam of Dénes Görög MD (1901-1945)
In Memoriam Privatdozent Dr. med. Dénes Görög (1901-1945)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg Károly Balogh M.D. Associate Professor - Harvard Medical School Reinhard Jaki Prof. Dr. - former head of Deputy of Anaesthesiology and Intensive Care Klinik, Schillerhöhe Gerlingen/Stuttgar ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
475-481
Nyelőcsősebészeti perspektívák
The future of esophageal surgery
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kotsis Lajos magántanár ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
481-485
In memoriam of George (György) Tóth MD (1930-2016)
In memoriam von Dr. med Georg (Görgy) Tóth (1930-2016)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg Károly Balogh M.D. Associate Professor - Harvard Medical School Reinhard Jaki Prof. Dr. - former head of Deputy of Anaesthesiology and Intensive Care Klinik, Schillerhöhe Gerlingen/Stuttgar ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
486-489
A Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO) Magyarországon
The history of Traditional Chinese Medicine in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Hegyi Gabriella MD. PhD - PTE ETK TCM Konfucius Intézet, PTE ETK ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
490-508
Könyvismertetők
[Letöltés]

509-520
Semmelweis 200
Semmelweis 200
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
521-522
Szabadgyökös reakciók klinikai vonatkozásai
Clinical aspects of free radical reactions
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
523-524
Kutatók éjszakája – az MTA ÉTT Ifjúsági tagozat nyitó rendezvényére
Researchers' Night - the Opening Ceremony of the Hungarian Academy of Sciences, Life-science researcher group
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
525-526
A RITMUS A TUDOMÁNYÁGAKBAN
Rhythm in Sciences
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
527-530
Schultheisz Emil Díj Orvostörténeti cikkpályázat fiatalok számára, eredmény 2018.
Result of Emil Schultheisz Medical Art Contest for Young People 2018.
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
527-528
Ralovich Béla könyvbemutatója
Béla Ralovich
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
529-530